Saltar a continguts

Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona

Navegació

 
 
 

Menú principal

Taula 3. Orientació, Inserció i FP Dual

IMPULSAR L’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL, LA INSERCIÓ SÒCIOLABORAL DELS JOVES I l’FP DUAL A LA CIUTAT


OBJECTIUS 

 • Facilitar l’acompanyament dels joves en les transicions educatives al món laboral. 
 • Col•laborar amb els departaments d’orientació dels centres educatius de secundària de la ciutat en l’impuls de l’orientació acadèmica i professional dels joves. 
 • Promoure la coordinació entre les entitats i serveis municipals que ofereixen orientació en els itineraris d’inserció sociolaboral dels joves de la ciutat. 
 • Facilitar acompanyament a les famílies en temes d’orientació acadèmica i professional dels seus fills i filles. 
 • Promoure la Formació Professional Dual i en alternança a la ciutat i la Formació en Centres de Treball en col• col•laboració amb els centres formatius i les empreses. 
 • Col•laborar en les iniciatives de prevenció de les trajectòries d’absentisme i abandonament escolar i/o desescolarització de joves a la ciutat. 
 • Promoure la coordinació i seguiment de l’oferta de Programes de Formació Professional Inicial i Programes de foment a l’ocupació de joves (Garantia Juvenil, Girona Actua, Joves per l’ocupació...) entre les diferents institucions, entitats, centres educatius, centres de formació d’adults i serveis d’ocupació.


ACTUACIONS 

 • Col•laborar en el disseny d’una carta d’oferta de serveis d’orientació i formació professional i ocupacional a la ciutat i zona d’influència.
 • Promoure un espai de referència a la ciutat de coordinació d’informació i orientació professionalitzadora.
 • Identificar els perfils professionals de joves que no disposen de cap recurs formatiu ni laboral i analitzar quina resposta se’ls dona.
 • Actualitzar i divulgar el mapa d’itineraris de recursos formatius i laborals per a joves de 16-29 anys a la ciutat i per a col•lectius amb especials dificultats d’inserció.
 • Promoure experiències d’FP Dual en el sector públic i privat de la ciutat, a través de seminaris, jornades, etc. que ajudin a visibilitzar més el sector empresarial.
 • Establir sinèrgies de treball pedagògic entre els formadors dels Centres de Treball de les empreses i els docents dels Centres de Formació Professional.